Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Komunikat

Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Zarząd Grupy PSB Metale S.A. w Wełeczu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 15 września 2022 roku o godz. 9 00. Zgromadzenie odbędzie się w sali konferencyjnej Hotelu Słoneczny Zdrój w Busku Zdroju ul. Bohaterów Warszawy 115.

Porządek obrad:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.

2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz zdolności do podejmowania uchwał.

3. Przedstawienie sprawozdania Zarządu oraz sprawozdania finansowego za 2021 rok.

4. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2021 rok.

5. Przedstawienie projektów uchwał:

a) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za 2021 rok,

b) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2021 rok,

c) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2021 rok,

d) w sprawie podziału zysku  bilansowego lub pokrycia straty Spółki za 2021 rok,

e) w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi z wykonania obowiązków za 2021 rok,

f) w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków za 2021 rok,

g) w sprawie rozstrzygająca o dalszym istnieniu Spółki lub o jej rozwiązaniu.

6. Dyskusja nad sprawozdaniami i projektami uchwał, podjęcie uchwał.

7. Wybory Zarządu.

8. Dyskusja i wolne wnioski.

9. Zamknięcie Zgromadzenia.

W sprawach organizacyjnych prosimy o kontakt z: Małgorzata Bałabańska, tel.: +48 41 378 52 11, e-mail: Malgorzata.Balabanska@grupapsbmetale.pl