Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Komunikat

Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Zarząd Grupy PSB Metale S.A. w Wełeczu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 18 czerwca 2024 roku o godz. 9 00. Zgromadzenie odbędzie się w sali konferencyjnej Hotelu Słoneczny Zdrój w Busku Zdroju ul. Bohaterów Warszawy 115.

Porządek obrad:

1.       Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.

2.       Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz zdolności do podejmowania uchwał.

3.       Przedstawienie sprawozdania Zarządu oraz sprawozdania finansowego za 2023 rok.

4.       Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2023 rok.

5.       Przedstawienie projektów uchwał:

a)      w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za 2023 rok,

b)      w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2023 rok,

c)       w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2023 rok,

d)      w sprawie podziału zysku  bilansowego lub pokrycia straty Spółki za 2023 rok,

e)      w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi z wykonania obowiązków za 2023 rok,

f)       w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków za 2023 rok,

g)      w sprawie rozstrzygająca o dalszym istnieniu Spółki lub o jej rozwiązaniu.

6.       Dyskusja nad sprawozdaniami i projektami uchwał, podjęcie uchwał.

7.       Dyskusja i wolne wnioski.

8.       Zamknięcie Zgromadzenia.

 W sprawach organizacyjnych prosimy o kontakt z: Małgorzata Bałabańska, tel.: +48 41 378 52 11, e-mail: Malgorzata.Balabanska@grupapsbmetale.pl